VVE (bestuurs)leden

We willen u als VVE (bestuurs)lid extra steunen. U bent ten slotte (mede) gebouweigenaar en daarmee verantwoordelijk voor uw gebouw. Maar wat houdt dat nu in? Welke stappen kunt u ondernemen? Welke bedrijven kunt u benaderen? Hoe kunt u als niet deskundige toch uw verantwoordelijkheid nemen? Wij bieden u antwoorden en een concreet plan van aanpak. Verder kunt u hier een checklist downloaden voor het voeren van gesprekken met adviesbureau's en aannemers.

U bent voor de bouwsector een bijzondere opdrachtgever. Een opdrachtgever met vaak onvoldoende kennis en ervaring op dit specifieke vlak. In de bouw zijn opdrachtgevers meestel professionals of worden begeleid door een professional zoals b.v. een Architect. Als VVE lid of VVE bestuurder bent u in veel gevallen geen bouw professional en is er wellicht onvoldoende geld in kas om u zich te laten begeleiden door een bouwprofessional. U wordt echter wel geacht om te handelen als professioneel opdrachtgever. U neemt bewust of onbewust de verantwoordelijkheden die bij u als opdrachtgever horen.

De minister van Wonen, Wijken en integratie schrijft in een brief het volgende:

In het antwoord op de tweede aanbeveling staat dat de verantwoordelijkheidsverdeling tussen vergunningaanvrager en vergunningverstrekker er in het huidige systeem van de bouwregelgeving al op is gericht dat de vergunningaanvragende organisatie ten principale verantwoordelijk is voor het voldoen van het ontwerp van het gebouw aan de eisen die het bouwbesluit o.a. op het gebied van constructieve veiligheid stelt. Daarnaast wordt in het antwoord ingegaan op de mogelijkheden in het kader van kwaliteitsborging door middel van certificering. Citaat uit een brief van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie aan de onderzoeksraad voor veiligheid. Als u de brief in onverkorte versie wilt lezen, dan kunt u deze via onderstaande link downloaden. Brief reactie op Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Daar willen wij u bij helpen door u als eigenaar, beheerder, verantwoordelijk medewerker kortom "verantwoordelijke" via deze site voldoende kennis en inzicht te geven om zodoende weloverwogen beslissingen te nemen. Kennis waarmee u een volwaardig gesprekspartner kunt zijn. Doormiddel van een concreet plan van aanpak en checklist technisch gevelonderzoek kunt u de juiste vragen aan de juiste partijen stellen. Met deze website vergroot u uw kansen een zakendeskundig en serieus kwaliteitsbedrijf te selecteren. Via deze site kunt u ook een lijst met verschillende adviesbureaus en montagebedrijven die conform een afgesproken kwaliteitsrichtlijn werkzaamheden uitvoeren via het contactformulier aanvragen. U vist dan zeg maar, in een vijver met betrouwbare en zakendeskundige bedrijven. Ook over de benodigde producten zoals bijvoorbeeld renovatie spouwankers verstrekken we informatie zodat u op basis van deze informatie samen met uw aannemer het juiste renovatie spouwanker kunt kiezen. U bent tenslotte de opdrachtgever en daarmee verantwoordelijk voor de constructieve veiligheid van het desbetreffende gebouw.

Woningwet: Verantwoordelijkheid van eigenaren en gemeenten:

De verantwoordelijkheid van eigenaren, gebruikers en gemeenten is vastgelegd in de woningwet. Kortgezegd: de eigenaar danwel gebruiker van een bouwwerk is verantwoordelijk voor de bouwtechnische staat daarvan. De gemeente ziet daarop toe.

Woningwet Artikel 1a:

1. De eigenaar van een bouwwerk, standplaats, open erf of terrein of degene die uit anderen hoofde bevoegd is tot het daaraan treffen van voorzieningen draagt er zorg voor dat als gevolg van de staat van dat bouwwerk, die standplaats, dat open erf of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

2. Een ieder die een bouwwerk of standplaats bouwt, gebruikt, laat gebruiken of sloopt, dan wel een open erf of terrein gebruikt of laat gebruiken, draagt er, voor zover dat in diens vermogen ligt, zorg voor dat als gevolg van dat bouwen, gebruik of slopen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat dan wel voortduurt.

Woningwet Artikel 1b:

2a. Het is verboden een bestaand gebouw in een staat te brengen, te laten komen of te houden die niet voldoet aan de op de staat van dat gebouw van toepassing zijnde voorschriften (=bouwbesluit).

Woningwet Artikel 100:

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van het bepaalde bij of krachtens de hoofdstukken I tot en met IV.

Voor meer informatie

Veilige Gevels
Hakkelaarsbrug 8
1399 VT Muiderberg
F +31 (0) 633 - 08 68 57

Downloads

281 KB

Brief Den Haag aan gebouweigenaren

Voorbeeld van een brief die door het college van Burgermeester en Wethouders van Den Haag naar gebouweigenaren is verstuurd

11 KB

Checklist Aannemer

11 KB

Checklist Adviesbureau

882 KB

Rapport Onderzoeksraad van veiligheid

3 MB

Voorbeeld van een potentieel gevaarlijke gevel